آماده سازی هدف زغال سنگ

تعیین نرخ زغال سنگ مهم‌ترین برنامه یک انجمن تازه‌تاسیس - روزنامه صمت

9 دسامبر 2017 . رییس انجمن زغال‌سنگ ایران در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد. . یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، تشکیل انجمن زغال‌سنگ است. . کمک ذوب‌آهن اصفهان ایجاد می‌کنیم؛ همچنین با پشتیبانی وزارتخانه، بهره‌برداران معادن به شکل لانتر سرمایه‌گذاری کنند زیرا سرمایه‌گذاری در زغال‌سنگ نیازمند چندین سال امنیت و آماده‌سازی است و اگر.


ایرنا - طرح تجهیز معدن زغالسنگ پروده4 طبس برای تامین مالی به چین .

15 مارس 2017 . به گزارش چهارشنبه تارنمای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در سال 2007 میلادی ایمیدرو و کنسرسیوم سی.ام.سی(CMC) و کانی کاوان شرق قرارداد تجهیز و آماده سازی بلوک3 از طرح پروده4 طبس را با هدف استخراج سالیانه 750 هزار تن زغالسنگ خام به مبلغ 790 میلیون یوان امضا کرد. پس از آن همه.


وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻓﺮار زﻏﺎل ﺑﻴﻦ. ﺗﺎ 8. 51. درﺻﺪ اﺳﺖ . •. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻓﺮار. : •. ﺧﺮداﻳﺶ ﺗﺎ زﻳﺮ. 60. ﻣﺶ. •. ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺗﺎ دﻣﺎي. 870. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت. 7. دﻗﻴﻘﻪ. •. ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﻮا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . •. ﻛﺴﺮ وزن زﻏﺎل ﭘﺲ از ﺣﺮارت دﻫﻲ از وزن اوﻟﻴﻪ. •. ﻛﺴﺮ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه. •. ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن ﻣﻮاد ﻓﺮار ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ زﻏﺎل.


اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. •. ﻫﺪف از اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. ، ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺑﻠﻮك ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ در. ﺷﺮاﻳﻂ. ﻓﻦ آوري روز. ﺳﻮد ده ﺑﺎﺷﺪ . •. در اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻏﺎل، ﺷﺮاﻳﻂ. زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺧﻮاص ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻻﻳﻪ زﻏﺎل و. ﺳﻨﮕﻬﺎي درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻻﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد.


ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ

ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻴﺎ -. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻤﺰﻩ ﺧﺎﻧﻲ -. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ (ﻧﻔﺖ، ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﺮژﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ... ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻏﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ. ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ .. ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺰﻳﻨﻮ ﻫﺪﻑ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ.


ماسرال - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ماسرال ها اجزای آلی ریز میکروسکپی در بخش با ارزش تشکیل دهنده زغالسنگ می‌باشند که شامل سه گروه لیپتینیت (اگزینیت)، اینرتینیت (فوزینیت) و ویترینیت هستند. خواص زغالسنگ، از جمله خاصیت کک شوندگی و قابلیت شناورشدن در عملیات فلوتاسیون تابعی از نوع و میزان ماسرال‌های تشکیل دهنده زغالسنگ است. هدف این پایان نامه.


وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻓﺮار زﻏﺎل ﺑﻴﻦ. ﺗﺎ 8. 51. درﺻﺪ اﺳﺖ . •. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻓﺮار. : •. ﺧﺮداﻳﺶ ﺗﺎ زﻳﺮ. 60. ﻣﺶ. •. ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺗﺎ دﻣﺎي. 870. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت. 7. دﻗﻴﻘﻪ. •. ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﻮا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . •. ﻛﺴﺮ وزن زﻏﺎل ﭘﺲ از ﺣﺮارت دﻫﻲ از وزن اوﻟﻴﻪ. •. ﻛﺴﺮ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه. •. ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن ﻣﻮاد ﻓﺮار ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ زﻏﺎل.


آماده سازی هدف زغال سنگ,

اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. •. ﻫﺪف از اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. ، ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺑﻠﻮك ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ در. ﺷﺮاﻳﻂ. ﻓﻦ آوري روز. ﺳﻮد ده ﺑﺎﺷﺪ . •. در اﻛﺘﺸﺎف زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻏﺎل، ﺷﺮاﻳﻂ. زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺧﻮاص ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻻﻳﻪ زﻏﺎل و. ﺳﻨﮕﻬﺎي درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻻﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد.


زغال‌سنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زغال سنگ نام کانی سیاه رنگی است که از پسماند مواد گیاهی دوران‌های قدیم زمین شناختی (میلیونها سال پیش) تشکیل شده‌است و به عنوان سوخت و نیز ماده اولیه برخی صنایع شیمیایی برای تولید گاز، کک، روغن، قطران و غیره استفاده می‌شود. بخش بزرگی از جرم زغال سنگ کربن است. از دیگر ترکیبات زغال سنگ هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و.


آماده سازی هدف زغال سنگ,

قیمت‌گذاری زغال‌سنگ جهانی باشد یا فولادی؟ - ایسنا

15 دسامبر 2017 . وی در ادامه با اشاره به برخی نکات کلیدی که می‌توانند حوزه زغال سنگ را از خود متاثر کنند، گفت: از زمان کشف تا آماده‌سازی یک معدن زغال سنگ جهت استخراج یعنی . وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: اولین قدم در رسیدن به این هدف این است که یک گزارش تحلیلی جامع از چگونگی قیمت‌گذاری زغال سنگ در جهان.


Page 1 ردیف ا ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ی ۱۰ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ .

تخمین گازخیزی لایه های زغالی معدن زغال سنگ طبس در محیط با هدف ضرورت استفاده از سیستم های زهکشی. مدل سازی . تحلیل پایداری تونل میانی بین پهنه های جبهه کار طولانی معدن زغال سنگ پروده طبس با روش مدل سازی عددی. ارزیابی . طراحی الگوی چال زنی و انفجار با نگرشی ویژه به تونل های آماده سازی معدن زغال سنگ همکار راور. ۲۶. ۲۹. ۳۰.


شركت زغال سنگ البرز مرکزی (زیر آب) - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی .

برنامه فعلی تولید ذغال کنسانتره شرکت 100 هزار تن در سال می باشد. پیگیری اجرای طرح های اكتشافی شركت (استل کنار، گردنه سر و امام زاده حسن) تا مراحل نهایی و اجرای طرح كك سازی، طرح آماده سازی و تجهیز معدن کردآباد و همچنین احداث کارخانه ذغالشویی جدید در شهرستان سوادكوه از دیگر فعالیت های شركت می باشد این شركت درحال حاضر.


آماده سازی هدف زغال سنگ,

آغاز بهره برداری زغال سنگ از فاز ۳ معدن پروده طبس - بورس پرس

26 دسامبر 2017 . وی در خصوص این معدن توضیح داد: بهره برداری از ذخایر این حوزه در سال 93 توسط این شرکت و با عنوان اجرای کلیه عملیات مربوط به طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج حدود 6.8 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ خام شامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج از لایه های C1، B1 و B2 زونهای 4.


آماده سازی هدف زغال سنگ,

چین تولید فولاد و زغال‌سنگ خود را کاهش می‌دهد - پایگاه اطلاع رسانی .

6 مارس 2018 . به گزارش «کالاخبر»،لی ککیانگ دبیر شورای دولتی چین اعلام کرد: این کشور طی سال جاری با هدف کاهش مازاد تولید زغال‌سنگ و فولاد خود تولید این دو محصول را کاهش می‌دهد. این مقام چینی گفت: امسال ما تولید فولاد را ۳۰ میلیون تن و تولید زغال‌سنگ را ۱۵۰ میلیون تن کاهش خواهیم داد. امروز اولین نشست دوره‌ای سیزدهمین.


احتراق زغال سنگ و مدل سازی در انسیس فلوئنت | دینامیک سیالات .

29 ژوئن 2017 . هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون نحوه انجام تنظیمات و حل مسأله احتراق زغال سنگ با استفاده از محاسبه گر زغال سنگ (coal calculator) و مدل EBU است. . شرکت پردازشگران مهر دارای سال ها تجربه در مدیریت و انجام پروژه های CFD است. ما آماده ایم که بهترین خدمات شبیه سازی را در فیلدهای مختلف مهندسی به شما ارائه دهیم.


اصل مقاله (2545 K) - فصلنامه علوم زمین

به جز عناصر کادمیم، لیتیم، آرسنیک و روی، الیه های زغال دار پروده با زغال سنگ های جهان و آمریکا همانند هستند. بر. پایه شاخص غنی شدگی، عناصر .. که با هدف کاهش ناخالصی های همراه زغال سنگ و با ظرفیت تولید ساالنه 750000. تن کنسانتره زغال سنگ در سال 1386 .. آماده سازی به طور کامل آن را حذف می کنند. آنکریت- دولومیت و سروزیت از.


مدیر عامل شرکت زغال سنگ پروده طبس: عملیات استخراج از معدن پروده .

26 دسامبر 2017 . مدیر عامل شرکت زغال سنگ پروده طبس در خصوص این معدن توضیح داد که بهره برداری از ذخایر این حوزه در سال 1393 توسط این شرکت و با عنوان “اجرای کلیه عملیات مربوط به طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج حدود 6/8 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ خام؛ شامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و.


پلان کاری سال مالی 1396 وزارت معادن و پترولیم

17, 4, سروی جیولوجی اراضی افغانستان بمنظور تثبیت کمیت و کیفیت ذخایر منابع منرالی به هدف جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در صنایع استخراجی. .. 47, نهائی سازی مسوده مقرره ابتدائی مقرره ذغال سنگ, منابع بشری (6 نفر), آماده سازی طرح 1 مقرره ذغال سنگ, 1395/10/1, 1396/9/30, ریاست خدمات حقوقی, 1396/9/30, 10%, 10%.


ایمیدرو از دره مرگ خارج می شود - استیل پدیا

14 سپتامبر 2015 . . زغالسنگ پروده 4 با هدف تولید 750 هزارتن زغال سنگ خام، كارخانه كك سازی سوادكوه با هدف تولید 300 هزارتن كك متالوژی، کارخانه زغال شوئی سوادكوه با هدف تولید 350 هزارتن زغال سنگ كنسانتره، طرح تجهیز و آمادهسازی معدن کردآباد به ظرفیت تولید 230 هزار تن ذغالسنگ خام، طرح های احداث کارخانجات استحصال مواد معدنی از.


Energy Statistics Manual - IEA

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. 5. ﻋﺮﺿﻪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. 6. ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. 7. ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ. 1. ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 2. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻛﺪﺍﻣﻨﺪ؟ 3. .. ﺍﺭﺍﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻧﺮژﻯ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ .. ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ.


نéضت هلآنآت خآة طرè - دانشگاه صنعتی شاهرود

22 آگوست 2016 . انشکده مهندسي معدن، متالورژي و نفت، عنوان پروژه: مدل. سازي. عيارحد. بهينه کانسارهاي. چندفلزي. با هدف بيشينه کردن ارزش خالص فعلي. •. مرتبه علمي: استاد .. سازي و شبيه. سازي قابليت اطمينان. درام شيرر در معادن جبهه. کار طوالني مکانيزه. –. مطالعه موردي: معدن زغال. سنگ طبس. سيد هادي حسيني. 4٣. /3/. ٦٤31. ٨. ت. وسعه.


آماده سازی هدف زغال سنگ,

Untitled - گروه صنعتی توانگران سهند

طال،، سیلیس، آهک و زغال سنگ و باريت نیز می پردازد. ما برآنیم ضمن .. سرمايه اصلی و ارزشمند اين شرکت نیروی انسانی متخصص، مجرب و متعهد می باشد که عامل اصلی اجرای استراتژی ها و تحقق اهداف. شرکت به شمار . در راستای نیل به اهداف اکتشاف، آماده سازی و بهره برداری از معادن، شرکت اقدام به خريد تجهیزات و ماشین آالت تخصصی نموده.


افزایش قیمت زغال‌سنگ کک شو و نقش آن در صنعت فولاد - دنیای اقتصاد

27 دسامبر 2016 . همایون شیرازی/ دکترای اقتصاد طی 6 ماه گذشته قیمت زغال‌سنگ کک‌شو به شدت افزایش یافته و از 100 دلار در نیمه‌های تابستان به حدود 300 دلار در هر تن رسیده است. تصمیم دولت چین مبنی بر کاهش ظرفیت تولید زغال‌سنگ این کشور با هدف کمک به رفع مشکل مازاد عرضه جهانی که در بسیاری از محصولات رخ داده است، به همراه.


استفاده از پودر ضایعات زغال سنگ و آهک در مخلوط های آسفالتی بازیافت .

غير مستقيم، حساسيت رطوبتی و مدول برجهندگی برای ارزيابی. عملکرد مخلوط های مورد مطالعه استفاده شد. همچنين از پودر. آهک نيز جداگانه و به صورت ترکيبی با ضايعات زغال سنگ در. مخلوط بازيافت شده استفاده شد. هدف اصلی استفاده از آهک به. صورت ترکيبی با ضايعات زغال سنگ و خاکستر آن، جبران کمبود. ترکيبات آهکی در ترکيب.


Untitled - ایمیدرو

16 آگوست 2014 . ﺷﺮﮐﺖ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ / ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. 51. ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ... ﻭﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﻱ. ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻭ .. ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ؛ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮔﺎﺯ ﻫﺎ ﺩﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﯿﺎﻭﺷﯽ ﻭ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ.


Pre:شانگهای شرکت ماشین آلات، با مسئولیت محدود امر مورد علاقه
Next:سنگ شکن st0ne ایتالیا