چگونه برای درهم شکستن فلدسپات به اندازه

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - زمین شناسی .

9 دسامبر 2009 . 1. درﺻﺪ ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازه. 2/0. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد . زﯾﺮﮐﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﺳﻨﮓ. اﺳﺖ . ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود. 5. درﺻﺪ ﺳﺮﺳﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ. در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت. ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد . ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮده .. ﻏﯿﺮ دﮔﺮﺳﺎن. ) ﭼﻪ ﺑﻮده و در ﻃﯽ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺘﻤﻞ. ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ f. در ﺣﯿﻦ دﮔﺮﺳـﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ روﻧـﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ. ،. ﻓﺮﻋﯽ. و. ﻧﺎدر ﺧﺎﮐﯽ. ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮده و. ﭼـﻪ. ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ.


SILICATES

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﯿﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ اﻧـﺪازه اي راﺟـﻊ. ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ. ،. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و. ﻧﺤﻮة ﭘﯿﺪاﯾﺶ وﭘﺮاﮐﻨﺪ ﮔﯽ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ در زﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .. ﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ا. ي. ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﺋﺪرﻫﺎ. ﺑﻌﺪي. ي. ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧـﺪ، در ﺷـﮑﻞ. ﯾـ. ﮏ ﺗﺘﺮاﺋـﺪر ﺗﻨﻬـﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﮑﻞ. )72. ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﺟﺰﯾﺮه اي ﯾﺎ. ﻧﺰو ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻣﺜﻞ. اﻟﯿﻮﯾﻦ. )2. ﯿﻠﯿﺳ. ﮑﺎت ﻫﺎ. ي. دﻧﺒﻠ. ﯽ. ﯾ. ﺎ ﺳﻮروﺳـ.


ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﻪ

15 آگوست 2011 . ﺣﺮﺍﺭﺕ. ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ. ﭽﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ. ﭼﻨﺎﻧ. ﺧﺸﻚ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ. ﺻﻴﺖ ﺍﻗﻠﻴﻢ. ﺧﺼﻮ. ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. G10 Fasli (2)dd 29. 8/15/2011 3:59:44 PM .. ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﻭ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭﺟﻪ. ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ. ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﻑ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺭﺩ. ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ. ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭ. ﺟﻮﻯ ﺍﺣﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ. ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺭﻳﮕﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﻥ.


مواد‌پایه‌کربنی‌برای‌ شناسایی‌زیستی‌الکترونیکی - ستاد نانو

در اين شماره می خوانيد. سال يازدهم دي ماه 1391 شماره 10 شماره پياپـــي183. I S S N 2 2 2 8 - 5 3 8 5. رياست جمهوری. معاونت علمي و فناوري. ستاد ويژه توسعه فناوری نانو. مواد‌پایه‌کربنی‌برای‌ ... به صورت مستقل. 300 اندازه گيری mVاز يکديگر با اختالف پتانسيل حدود .. سياســت های فناوری چگونه به توسعه صنعتی. ژاپن و چين کمک کرده.


سيمان

در دست است. امروزه عمده ترين سيماني كه مورد استفاده قرار مي گيرد، سيمان پرتلند مي باشد كه به طور مشروح در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد. 2 1 تاريخچه سيمان پرتلند[2] .. در زير سنگ شكنها ، سرند[19] اوليه وجود دارد كه خرده سنگهاي شكسته در سنگ شكن ، روي آن مي ريزند. ... ذرات درشت تر از اندازه الك به آسياب بازگردانده مي شوند. آنچه در.


چگونه برای درهم شکستن فلدسپات به اندازه,

دانش فني پايه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

گفــت کــه قســمت اعظــم ســنگ های آذریــن را شــش گــروه کانی هــای کوارتــز، فلدســپات، میــکا، پیرکســن،. آمفیبــل و ... از گچ برای تزئینات گچ بری، مجسـمه سـازی، چسـب، شکسـته بندی و از سـنگ گچ بـرای تولیدکاربـرد گـچ ... کـه دیواره هـای کنـاری، خـود دارای شـیب مالیمی باشـد کـه بـا خـط عمـود زاویه ای بـه انـدازه آلفا )α( بسـازد. ).


سنگ‌های قیمتی - آثار كهن ايران - BLOGFA

22 ا کتبر 2013 . گردنبند طلايي، پلاک‌هاي طلايي با نقوش گياهي و هندسي، 99 مهره‌ طلايي گردنبند، آويزهاي طلايي ريز و درشت گردنبند به تعداد 23 عدد، سه ظرف مرمري و ظرف‌هاي سفالي و مفرغي، چند دستبند از جنس مفرغ، سه پايه‌ي فلزي احتمالا مربوط به شمعدان، مجسمه‌ي الهه شكسته، الهه ماهي مربوط به دوره‌ي «سوكل مخ» كه متعلق به قرن هفدهم و.


از Bedrock تا Braided - انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ماهیت دقیق وابستگی میزان شکاف بر جریان رسوب و اندازه دانه و مکانیزم فرسایش یخساری، ابرسایش و فرسایش همگی نتایج دور از دسترس برای ارتباط بین آب و هوا ، علم زمین ساخت و توپوگرافی در بر دارند. احتمالا جریان آوار و سیل در فرسایش آبراهه های سنگی در نواحی کوهستانی نقش موثر دارند. اهمیت نسبی آن ها به خوبی روشن نیست اما.


Untitled

در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم. (. ﻫﺰاره ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد. ) ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻟﻬﺎي. « ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ. «، ». ﺗﭙﻪ زاﻏﻪ. «، ». ﺗﭙﻪ ﺳـﻴﻠﻚ. و ». « اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎد. ﺑﺮﻣﻲ». ﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎﻟﻬﺎي دوره اول. ﺧﺸﻦ، ﺑﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺳﺎده، در اﻧﺪازه .. درب ﻫﻮا. ) دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و آن را ﺑﺘـﻮان. ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻧﻈﻢ درآورد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪي ﺳـﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸـﻮد ﻫـﻮاي اﻛﺴـﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻳـﺎ ﻫـﻮاي. اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﺮرﮔﺎه ﻛﻮزه. ﮔﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ . ﺷﻮد.


نقش هنر در مصر باستان - تاریخ ما

29 مارس 2016 . چون انسان به محصولات هنری مصر قدیم نظر کند، حیران می‌ماند و نمی‌داند چگونه می‌تواند نظریاتی را که محققان درباره ترقی و پیشرفت وضع کرده‌اند بپذیرد. . از آخر دوره اهرام، تا آنگاه که معبد حاتحور در نزدیکی دندره ساخته شد، یعنی در طول مدت سه هزار سال، شنهای مصر ناظر آن اندازه ساختمانهای مختلف بوده است که هیچ یک از.


Sources, Processing, Technologies and Trade Patterns of Turquoise .

ﻓﺮآوري ﻣﺎده ﺧﺎم ﻓﯿﺮوزه ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽ ﭼـﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻓﻦآوريﻫﺎي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮآوري و ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺎﻻي اﻣﺎده ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺮوزه ﮐﺪاﻣﻨﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ روش ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪوزي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪاي و ﻣﯿـﺪاﻧﯽ از روﺳﺘﺎي ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﻌﺪن ﻣﯿﺪوك در.


هفته سوم آبان ۱۳۸۶ - مباحث علم ژئو شیمی - BLOGFA

بحث در بي ثباتي کانيهاي سنگ آذرين در مقابل جو و اتمسفر و نهايتا رسوبگذاري. عوامل کمک کننده در فرسايش: اکسيژن، اسيد کربنيک و آب. واکنشهاي کليدي در ژئوشيمي رسوبگذاري : واکنشهاي کليدي در ژئوشيمي رسوبگذاري شامل : شکستن شيميايي (Chemical Breakdown):. شکستن شيمايي بعضي از کانيها موجب تشکيل شدن.


مبانی زمین شناسی ساختمانی [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های .

24 فوریه 2006 . زلزله شناسان در اين مورد كه چگونه زمين لرزه هايي كه از يك گسل شروع شده اند، مي توانند زلزله هاي ديگري را در گسل هاي متصل به يكديگر به وجود آورند، پيش بيني هاي ... زمین (لیتوسفر) به تکههای متعددی شکسته شده است که هرکدام از آنها صفحه[3] نام دارند که در حال حرکت بوده و بصورت بیوقفه تغییر شکل و اندازه میدهند.


زمین پویـا - harekatfestreg

اندازه: 1. ماسه )ذرات بین 2 میلیمتر تا 62 میکرون(. 2. ســیلت )ذرات بیــن 62 میکــرون تــا 4 میکــرون(:. ایــن رســوبات در نزدیــک دهانــه ی رودخانه هــای. بــزرگ بیشــتر دیــده می ... آینده شغلی زمین شناسی را چگونه می بینید؟ .. مــدل هــا نشــان مــی دهــد کــه پیشــرفت )شکســت رو بــه جلــو( سیســتم تراســتی در تــه نشســت هــای حوضــه.


یک قرن مبارزه طبقاتی در ایران - اتحاد سوسیالیستی کارگری

در اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ اول. ﻳﻚ ﻗﺮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ در اﻳﺮان. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ. ﺟﻠﺪ اول. ﭼﺎپ اول،. نﯼﻓ ﺮورد. ١٣٨٧. (. ﺁورﻳﻞ. ٢٠٠٨. ) ﺷﺎﺑﻚ. ٥: ٠٨. ٨٨٩٥٠. ٩١. اﻧﺘﺸﺎرات روداﺑﻪ. ﺁدرس ﭘﺴﺘی. : 4865 Leslie St. P.O.Box 20061. Willowdale ... اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻤﭙﻨﻬﺎ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰدوران .. ﺻﺤﻨﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺒﺎرزﻩ و رو در روﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻀﺎي اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﻜﺴﺘﻪ. ﺑﻮد و دﻳﮕﺮ ﺗﺮس.


مطالب پیشنهادی - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

NDT در اندازه های بزرگ از فضاهای صنعتی قابل استفاده است و در تقریبا هر مرحله در تولید یا سیکل عمر بسیاری از اجزاء مورد استفاده است. .. در مواردي که بيش از يک افزودني به مخلوط افزوده مي‌شود بايد از درهم آميختن افزودني‌ها پيش از مصرف پرهيز کرد مگر در مواردي که توليدکننده مواد افزودني، آميختن آنها را پيش از مصرف مجاز بداند.


کتاب چکیده مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

چکیـده مقـاالت. دومیـن همایـش ملـی باسـتان شنـاسی ایـران. به اهتـمام. دکتـر حـسن هاشـمی زرج آبـاد. استـادیار گـروه باستـان شنـاسی دانشـگاه بیـرجند. مشـهد - آبـان 1394 .. اصلی این است که روند گسترش وتخریب قلعه سموران چگونه بوده و عمده ترین آسیب ها .. نمود که این محوطه دارای تنوع زیاد از نظر جنس، رنگ و اندازه هستند و سطح برداشت.


دانشگاه ازاد نوراباد ممسني - عمران-معماری

27 ژانويه 2013 . در ساخت تراریوم ظروفی را انتخاب کنید که به اندازه کافی برای جا دادن گیاهان بزگ باشند و سرپوش آن طوری باشد که مانع خروج رطوبت گردد. .. به طور مسلم ، این ترک و شکست و نشست از پی شروع می شود و تا بالاترین قسمت ساختمان ادامه می یابد که برای تعمیر ان ، به اینصورت عمل می کنیم : مسیر ترک را در کفسازی.


Untitled

در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم. (. ﻫﺰاره ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد. ) ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻟﻬﺎي. « ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ. «، ». ﺗﭙﻪ زاﻏﻪ. «، ». ﺗﭙﻪ ﺳـﻴﻠﻚ. و ». « اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎد. ﺑﺮﻣﻲ». ﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎﻟﻬﺎي دوره اول. ﺧﺸﻦ، ﺑﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺳﺎده، در اﻧﺪازه .. درب ﻫﻮا. ) دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و آن را ﺑﺘـﻮان. ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻧﻈﻢ درآورد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪي ﺳـﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸـﻮد ﻫـﻮاي اﻛﺴـﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻳـﺎ ﻫـﻮاي. اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﺮرﮔﺎه ﻛﻮزه. ﮔﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ . ﺷﻮد.


فرگشت انسان - شروین وکیلی

40. موجوداتی که در مسابقه. ی دستیابی به منابع شکست می. خورند می. توانند دو سرنوشت پیدا کنند. س. اده. ترین و. رایج. ترین امکان، آن است که منقرض شوند و. جای خود را به گونه. ها و نسخه. های ژنومی تواناتر. د. هند. این. ،. اتفاقی است که دیر یا زود رخ می. دهد. یعنی به عنوان یک قاعده، اگر به اندازه. ی کافی صبر ک. نیم، همه. ی. گونه. ها منقرض می.


سنگ‌های قیمتی - آثار كهن ايران - BLOGFA

22 ا کتبر 2013 . گردنبند طلايي، پلاک‌هاي طلايي با نقوش گياهي و هندسي، 99 مهره‌ طلايي گردنبند، آويزهاي طلايي ريز و درشت گردنبند به تعداد 23 عدد، سه ظرف مرمري و ظرف‌هاي سفالي و مفرغي، چند دستبند از جنس مفرغ، سه پايه‌ي فلزي احتمالا مربوط به شمعدان، مجسمه‌ي الهه شكسته، الهه ماهي مربوط به دوره‌ي «سوكل مخ» كه متعلق به قرن هفدهم و.


از Kame تا Knickpoint - انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

در حالی که در عمق ۳۰ متری، فلدسپات‌ها ۲۵ درصد از ذرات بزرگ‌تر از ۴۰ میکرون را تشکیل می‌دادند و در عمق ۵ تا ۶ متری فلدسپات وجود نداشت. . کارن‌ها عوارض هوازدگی انحلالی در شکل و اندازه متفاوت هستند که در سنگ‌های قابل کارستی‌شدن (نگاه کنید به کارست) مانند سنگ آهک، دولومیت و آهک دولومیتی یافت می‌شود اما در ژیپس، سنگ نمک و.


چگونه برای درهم شکستن فلدسپات به اندازه,

از Bedrock تا Braided - انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی و اکولوژی از نظر جزئیات و در زمینه های متفاوت بهم مرتبط اند و درک و اندازه گیری این حلقه های ارتباطی متخصصان زمین– ژئومورفولوژی را به شدت ... هوا زده توسط توسط رسوب خاکسره ای و عدم تحرک خاک از رسوبی نرم (رجوع نمائیدبه انباشته خاک توسط هوازدگی یا شکسته شدن و حرکت خاک از یک نقطه به نقطه دیگر) دانست.


SILICATES

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﯿﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ اﻧـﺪازه اي راﺟـﻊ. ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ. ،. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و. ﻧﺤﻮة ﭘﯿﺪاﯾﺶ وﭘﺮاﮐﻨﺪ ﮔﯽ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ در زﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .. ﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ا. ي. ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﺋﺪرﻫﺎ. ﺑﻌﺪي. ي. ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧـﺪ، در ﺷـﮑﻞ. ﯾـ. ﮏ ﺗﺘﺮاﺋـﺪر ﺗﻨﻬـﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﮑﻞ. )72. ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﺟﺰﯾﺮه اي ﯾﺎ. ﻧﺰو ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻣﺜﻞ. اﻟﯿﻮﯾﻦ. )2. ﯿﻠﯿﺳ. ﮑﺎت ﻫﺎ. ي. دﻧﺒﻠ. ﯽ. ﯾ. ﺎ ﺳﻮروﺳـ.


آشنایی با سنگ های کربناته و رده بندی سنگ های آهکی - آکا

همچنین از نظر اندازه برای ذرات تشکیل دهنده سنگ به جای واژه های گراول ، ماسه و گل (سیلیت و رس) ، واژه های رودایت ، آرنایت و لوتایت را بکار برده است. وی برای نامگذاری سنگها نوع کانیهای تشکیل دهنده آنها را به صورت پیشوند قبل از واژه های ذکر شده اضافه می کند. چون سنگهای آهکی تماماً از کربنات کلسیم درست شده اند در آغاز هر یک از واژه های.


Pre:سنگ شکن معروف
Next:سنگ شکن شن و ماسه قیمت دستگاه