معرفی به نوع مکانیکی فرز پی دی اف

معرفی به نوع مکانیکی فرز پی دی اف,

ماشین ابزار - فرازگامان

کنترل حرکت همزمان با تســلط بر اتوماسیون صنعتی در کنار فعالیت های ماشین سازی، قالب سازی و قطعه. سازی این مجموعه را قادر . فروش، نصب، راهاندازی و آموزش ماشین ابزار CNC شامل تراش، فرز، بورینگ، سنگ، جیگ بورینگ و وایرکات . طراحی و ساخت انواع یونیت های اسپیندل و مولتی اسپیندل های تراشکاری، فرزکاری و سوراخکاری.


1 ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ

4 ژانويه 2017 . ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در. ﻛﺎري اره. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم. : ﺗﺮاﺷﻜﺎري. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮاﺷﻜﺎري. اﻧﻮاع. ﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ي ﺗﺮاش. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاش ﻣﺮﻏﻚ. دار. اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺮاﺷﻜﺎري. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺷﻜﺎري. روﺗﺮاﺷﻲ. ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺗﺮاﺷﻲ. ﺳﻮراﺧﻜﺎري و. داﺧﻞ ﺗﺮاﺷﻲ. آج زﻧﻲ. ﻣﺨﺮوط. ﺗﺮاﺷﻲ. ﭘﻴﭻ. ﺗﺮاﺷﻲ. ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺮﺷﻲ. ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﺗﺮاﺷﻜﺎري. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ. : ﻓﺮزﻛﺎري. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮزﻛﺎري. ﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ي ﻓﺮز. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز اﻓﻘﻲ. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز ﻋﻤﻮدي. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز.


تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

رشتة ماشین ابزار. گروه مکانیک. شاخة فنی و حرفه ای. پایة یازدهم دورۀ دوم متوسطه. تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی. 1396 .. انواع ماشین فرز. مهم ترین مشخصه این نوع ماشین افقی بودن محور ابزار گیر این دستگاه است و به این ماشین فرز افقی: ترتیب قادر به ماشین کاری قطعات مختلفی هستند که در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می کنید.


بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 .

20 دسامبر 2013 . ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ. در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ، از ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن آﺳـﺘﻨﯿﺘﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. ]1[ . دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﮐﻢ ﮐﺮﺑﻦ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ. در زﯾﺮ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﻨﯽ، اﯾﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ. د. ارﻧﺪ. و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﻓﻮﻻدﻫﺎي زﻧﮓ ﻧﺰن ﻣﻘﺮون. ﺑﻪ. ﺻﺮﻓﻪ. ﺗﺮﻧﺪ. ]2[ . ﺗــﺎﮐﻨﻮن. ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان. زﯾــﺎدي. ﺑــﻪ. ﺑﺮرﺳــﯽ اﯾــﻦ اﺗﺼــﺎل. ﻏﯿﺮﻣﺸــﺎ. ﺑﻪ. ﺑــﺎ. اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧــﻮاع روش. ﻫــﺎي. ﺟــﻮش.


معرفی فرازگامان

AmAN. GROUP. F. AR. AzG. AmAN. GROUP. ماشین مخصوصCNC جهت سوراخکاری و قالویز کاری. سیلندر قفل. ماشین مخصوصCNC جهت سوارخکاری جای پین قفل. فرز-تراش مخصوص 5 محور CNC جهت تراشکاری. و فرزکاری انواع ماردون به طول 4 متر و قطر 200. میلی متر. ماشین تراش-فرز 5 محور CNC جهت. تولید ایمپلنت های دندان پزشکی.


ماشین ابزار - فرازگامان

کنترل حرکت همزمان با تســلط بر اتوماسیون صنعتی در کنار فعالیت های ماشین سازی، قالب سازی و قطعه. سازی این مجموعه را قادر . فروش، نصب، راهاندازی و آموزش ماشین ابزار CNC شامل تراش، فرز، بورینگ، سنگ، جیگ بورینگ و وایرکات . طراحی و ساخت انواع یونیت های اسپیندل و مولتی اسپیندل های تراشکاری، فرزکاری و سوراخکاری.


ساخت فرز CNC یک دستگاه صنعتی واقعی را با کمترین هزینه بسازید .

10 مه 2017 . مهندسی مکانیک | اطلاعات و اخبار مهندسی مکانیک | مقالات روز دنیا. . در این مطلب ساخت فرز CNC ای آموزش داده‌شده است که کاملاً صنعتی است و برای ماشین‌کاری مواد سخت می‌توانید روی آن حساب کنید. در ادامه با انجینیک همراه باشید. پیش‌ازاین .. شما همچنین می‌توانید از ام دی اف با پیچ و مهره استفاده کنید. هشت : سیستم‌های.


نرم‌افزارهای رشته مهندسی مکانیک شاخه CAM - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نرم‌افزارMasterCam یکی از قدیمی‌ترین نرم‌افزارهای تهیه مسیر ماشین کاری جهت دستگاه‌های سی‌ان‌سی می‌باشد که ساخت شرکت CNC Software Inc است. این نرم‌افزار جهت نصب و استفاده نیاز به الزامات سخت‌افزاری کمتری نسبت به نرم‌افزارهای مشابه دارد و با داشتن postprocessor قوی امکان تعیین انواع مسیرهای حرکت ابزار جهت فرز و تراش.


بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 .

20 دسامبر 2013 . ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ. در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ، از ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن آﺳـﺘﻨﯿﺘﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. ]1[ . دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﮐﻢ ﮐﺮﺑﻦ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ. در زﯾﺮ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﻨﯽ، اﯾﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ. د. ارﻧﺪ. و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﻓﻮﻻدﻫﺎي زﻧﮓ ﻧﺰن ﻣﻘﺮون. ﺑﻪ. ﺻﺮﻓﻪ. ﺗﺮﻧﺪ. ]2[ . ﺗــﺎﮐﻨﻮن. ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان. زﯾــﺎدي. ﺑــﻪ. ﺑﺮرﺳــﯽ اﯾــﻦ اﺗﺼــﺎل. ﻏﯿﺮﻣﺸــﺎ. ﺑﻪ. ﺑــﺎ. اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧــﻮاع روش. ﻫــﺎي. ﺟــﻮش.


0313 پاییز ( -8 شماره 0011 بولتن فنی کاوش - شرکت کاوش آزمون

نیکل کبالت و آهن بدلیل نقطه ذوب باال ، خواص مکانیکی خوب و امکان استفاده در آلیاژ سازی، بعنوان ماده پایه. در سوپر آلیاژها. استفاده میشوند. تولید این مواد به روشهای ... 22. به منظور تولید یکی از انواع مرسوم اشعه. یل. زر. با عنوان. Ruby. )ی. ک. نوع. اکس. دی. آلوم. ینی. وم. که. ذرات. کرم. در. آن. پخش. شده. (اند. یاز. ک. یکر. ستال. استوانه. یا.


محصوالت فناوری نانو در صنعت خودرو - ستاد نانو

20 | نانوافزودنی پی وی سی. گرانول و مســتربچ های . بیش از 60 نوع صنعت به طور مســتقیم با خودرو، اختصاص یک ششم تجارت جهانی به صنعت خودرو )حجم پول در گردش این. صنعت ســاالنه معادل .. ( روان کننده های جامد معمول بهWS2( و دی سولفید تنگستن )MoS2ترکیبات الیه ای همچون گرافیت، دی ســولفید مولیبدن ). شمار می روند. الیه های.


لیست قیمت بهترین سنگ و فرز برقی بوش | کالاگرد

اگر شما میخواهید به صورت اینترنتی انتخاب یا مقایسه نسبت به مدل، قیمت، فروشگاه و گارانتی محصولات داشته باشید بهترین گزینه را انتخاب کرده اید. کالاگرد یک فروشگاه نیست. کالاگرد یک بانک اطلاعات کالا (مشخصات، قیمت ها، فروشندگان و . ) همراه با قابلیت مقایسه آنها می باشد و شما بعد از انتخاب نهایی خود مستقیما به.


معرفی انواع رایج روکش کابینت آشپزخانه - رونیکس مگ

23 ژانويه 2018 . ورق های ممبران در دو نوع مات و براق برای روکش کابینت آشپزخانه وجود دارند و به آشپزخانه مدرن ظاهری منحصر به فرد میدهند. در فرآیند تولید این صفحات ورق های پی وی سی بدون چسب و در فشار زیاد روی پانل های ام دی اف چسبانده میشوند. صفحه های ممبران این روزها از استقبال خوبی برخوردارند چرا که هم در آشپزخانه های مدرن و هم.


667 K - مکانیک سازه ها و شاره ها

مجد علی پژوستی مکانیک سازه اوارها. بهینه سازی . دارای بیش ترین نسبت سیگنال به نویز هستند، به عنوان سطوح بهینه معرفی شدهاند که کمترین زبری سطح را نتیجه میدهند. .. برای. اندازه گیری زبری سطوح از زبری سنج شرکت. استفاده شد. مشخصههای بارز این زبری سنج، در. جدول ۳ آمده است. مشخصه. مقدار. نوع ابزار. تیغه فرز انگشتی.


اثر پنتوکسیفیلین بر شاخص های بیو مکانیک پوست در فاز حاد .

2 ا کتبر 2013 . رﻏﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻖ اﺛﺮ آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﻨﺘﻮﮐﺴﯿﻔﯿﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺑﯿﻮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﻮﺳﺖ در ﻓﺎز ﺣﺎد ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻮش. ﺻﺤﺮاﯾﯽ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺠﺮﺑﯽ .. اﯾﻨﻮﻟﯿﻦ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﮕﻮﻓﺮوﮐﺘﻮز ﺑﺮ ﺳﻄﺢ. ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﺳﺮم و اﻟﺘﻬﺎب در. زﻧﺎن. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع. 2. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ . ﻣﻮاد وروش. :ﻫﺎ. در اﯾﻦ. ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. 52. زن. دﯾ. ﺎﺑﺘﯽ. ﻧﻮع. 2. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ. دو.


دانلود کتابچه راهنما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فصل چهارم: معرفی دستگاه ها و تجهیزات ساخت واحدها در حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه ها. 209. . آمـوزش عالـی اسـتان اصفهـان در دی مـاه 1364 بـا هـدف تربیـت و تأمیـن بخشـی از نیروهـای متخصـص مـورد نیـاز کشـور، در .. مرکز تحقیقات مهندسی عمران. مکانیک خاک. نقشه برداری. تکنولوژی بتن. مصالح ساختمانی. مقاومت مصالح. هیدرولیک.


آموزشگاه آموزش دستگاه CNC یا Computer Numeric Control و .

نوع دیگر ماشین های سی ان سی که از آن استفاده زیادی می شود دستگاه فرز CNC است، که در آن به جای لیزر از تیغه یا نوک فرز استفاده می شود. . cnc|دوره آموزشی ماشینکاری CNC|آموزش اپراتوری و برنامه نویسی تراش و فرز CNC|کتاب آموزش کار با دستگاه cnc|ماشين cnc|آموزش برنامه نویسی CNC|آموزش اپراتوری cnc|آموزش cnc pdf|آموزش.


اصل مقاله

۲- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان. کاشان، صندوق پستی ۱۶۷ ۸۷۳۱۷۵۱،. اطلاعات مقاله چکیده. دریافت: ۱۷ /۹۵/۲ کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف شیشه به علت خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب آن ها دارای کاربردهای صنعتی متعددی هستند. پذیرش: ۹۵/۶/۲ سوراخکاری از جمله روش های رایج برای ایجاد اتصال بین سازه های از جنس.


اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در. ﺑﺮدارﻧﺪه ﺻﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺣﻔﺎظ ﮔﺬاري ﮔﺮدد. ،. در واﻗﻊ در ﻫﺮ. ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻣﻜﺎن آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر .. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز. ،. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدش ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮز ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . -2. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت. اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔ.


دانلود کتابچه راهنما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فصل چهارم: معرفی دستگاه ها و تجهیزات ساخت واحدها در حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه ها. 209. . آمـوزش عالـی اسـتان اصفهـان در دی مـاه 1364 بـا هـدف تربیـت و تأمیـن بخشـی از نیروهـای متخصـص مـورد نیـاز کشـور، در .. مرکز تحقیقات مهندسی عمران. مکانیک خاک. نقشه برداری. تکنولوژی بتن. مصالح ساختمانی. مقاومت مصالح. هیدرولیک.


معرفی به نوع مکانیکی فرز پی دی اف,

آموزشگاه آموزش دستگاه CNC یا Computer Numeric Control و .

نوع دیگر ماشین های سی ان سی که از آن استفاده زیادی می شود دستگاه فرز CNC است، که در آن به جای لیزر از تیغه یا نوک فرز استفاده می شود. . cnc|دوره آموزشی ماشینکاری CNC|آموزش اپراتوری و برنامه نویسی تراش و فرز CNC|کتاب آموزش کار با دستگاه cnc|ماشين cnc|آموزش برنامه نویسی CNC|آموزش اپراتوری cnc|آموزش cnc pdf|آموزش.


اصل مقاله

۲- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان. کاشان، صندوق پستی ۱۶۷ ۸۷۳۱۷۵۱،. اطلاعات مقاله چکیده. دریافت: ۱۷ /۹۵/۲ کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف شیشه به علت خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب آن ها دارای کاربردهای صنعتی متعددی هستند. پذیرش: ۹۵/۶/۲ سوراخکاری از جمله روش های رایج برای ایجاد اتصال بین سازه های از جنس.


اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در. ﺑﺮدارﻧﺪه ﺻﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺣﻔﺎظ ﮔﺬاري ﮔﺮدد. ،. در واﻗﻊ در ﻫﺮ. ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻣﻜﺎن آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر .. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز. ،. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدش ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮز ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . -2. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت. اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔ.


سنجش نفوذ و مهاجرت يون کلر بتن - ساها

معرفی آزمايشگاه ها و مراکز تحقیقاتی واحدهای دانشگاهی استان: فصل چهارم. 170 . با توجه به استقبال. بی نظیری كه توسط اساتید، پژوهشگران و مديران علمی. كشور از كتاب های مورد اشاره به عمل آمد و همچنین تعداد. باالی تجهیزات پیشرفته در سامانه ساها تصمیم به تدوين. و انتشار .. میراث فرهنگی به جا مانده از آن بی گمان در نوع خود. بي نظیر.


ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

اﻧﻮ. اع ﭘﯿﭻ وﻣﻬﺮه، ﻓﻨﺮﻫﺎ، ﺑﺎداﻣﮏ ﻫﺎ، ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ، ﺑﻮش ﻫﺎ، واﺷﺮﻫﺎ، ﭘﺮچ ﻫﺎ، ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﻨﺪه واﻓﺰاﯾﻨﺪه، رﯾﻞ. ﻫﺎي ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮕﯽ، ﮐﻼچ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ، ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ ﻫﺎ، ﮐﺎﻧﻮاﯾﺮ، ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎ، ﻓﯿﮑﺴﭽﺮﻫﺎ، ﭼﺮخ. دﻧﺪه ﻫﺎ، ﭘﯿﻦ ﻫﺎ وﺧﺎرﻫﺎ، ﻓﯿﺪر، ﺷﻔﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ، ﺗﺴﻤﻪ ﻫ. ﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ. در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ. ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﺳﺎده ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺣﺮﮐﺖ،. اﺟﺰاء ﺑﺮﻗﯽ. : ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻣﺘﻨﺎوب،.


Pre:سنگ زنی برای کمک به هند سرباره
Next:تجهیزات شن و ماسه نفت