اصل عامل از کولر کلینکر غلتکی جهت سنگ شکن

سيمان

اين مهم بشر را بر آن داشت تا تحقيقات گوناگوني جهت دسترسي به سيمان ضد آب انجام دهد و نتيجه اين تحقيقات ، كشف سيماني به نام ساروج[3]بود. . حاصل اين فرايند كلينكر [9] است كه آن را پس از سرد شدن با 3 الي 4 درصد وزني سنگ گچ آسياب مي كنند تا پودر سيمان پرتلند بدست آيد. ... دو عامل باعث فساد سيمان مي شود كه عبارتند از:.


سیمان ممتازان - Administrator

مدیر عامل شرکت سیمان ممتازان، صادرات کلینکر در سال گذشته را 415 هزار تن عنوان کرد و گفت: با حمایت هیات مدیره شرکت، در صادرات کلینکر موفقیت چشمگیری . سنگ شکن کارخانه شامل دو قیف مجزا جهت شارژ آلوویوم و سنگ آهک بوده که با توجه به نظر آزمایشگاه کنترل کیفی، درصد شارژ شده هر نمونه به سنگ شکن قابل تنظیم می باشد.


اختراعات ارجاعی از اداره ثبت - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اواخر سال 1380 کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران، متخصصان و مشاوران را جهت بررسی موارد ادعایی ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و .. 2104, سامانه هوشمند کاهش مصرف آب کولر, مهدی امینی . 2085, بتن پاره غلطکی درجا با حذف سنگ شکن و قابلیت مراقبت از بتن در برابر سرما و گرما, حمیدرضا اصلانی.


ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻋﻤﺮان اﻧﺎرك ﺖ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴّ ﻣ

16 آذار (مارس) 1974 . ﺰده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﺳـﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﻛﺸـﻮر ﺷـﺪه. ،. ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ. ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮي از اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺳــﻴﻤﺎن و ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼــﺮف اﻧــﺮژي ﻫــﺎي ﻓﺴــﻴﻠﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ در ﺳــﺎل .. Gr/Ton. ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ. 1,916,220. 826. 0,88. 103. 2,23. ﻋﻤﻠﻜﺮد. دﭘﺎرﺗﻤﺎن. آﺳﻴﺎب. ﻣﻮاد. : دﭘﺎرﺗ. ﻤﺎن. ﺗﻨﺎژ. ﺗﻮﻟﻴﺪي. ﺗﻦ. T/H. KW/T. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺎ. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻧﺎﻣﻲ. درﺻﺪ. رﻳﺖ. ﺳﺎﻳﺶ. ﻏﻠﺘﻚ. ﻫﺎ.


ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ و ﺣﺪوﺩ. )45%(. ﮔﺮﺩ ﺳﻨﮓ. ﺁﻫﮏ ﻣﺮﻏﻮﺏ و ﻗﺪﺭی ﺳﻨﮓ ﮔﭻ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰوﺩﻧﯽ. 2. ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ وﻟﯽ ﺩﺍﺭﺍی. ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ . ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧ ... ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ. ﺑﺮﺍی ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﺍﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮﺩ . ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﻦ. ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و ﮔﺎﻫﯽ ﺍوﻗﺎﺕ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ.


اصل عامل از کولر کلینکر غلتکی جهت سنگ شکن,

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ. ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ. ، ﺧﻮاص ﻣﺼﺎﻟﺢ را در ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﻲ. دﺳﺘﻪ ﺑ. ﻨﺪي ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﻦ. ﻧﻮﺷﺘﺎر. ﺳ. ﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺧﻮاص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ،. ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻮاص . ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﻦ،. آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و . ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮاد. ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن. ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي وﻳﮋه. اي را ﻣﻲ. ﻃﻠﺒﺪ . . 2. اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺎ.


نشریه صنا – شماره 20 - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع

منطـق فـازی جهـت تصمیـم گیـری در شـرایط عدم. قطعیـت ارائـه شـده اسـت. در ایـن پژوهـش اسـتفاده. از رویکــرد ســناریو گــرا بــرای حــل مســائل تصمیــم. گیـری چنـد معیـاره در شـرایط عـدم قطعیـت ارائـه. شـده اسـت. رویکـرد سـناریو گـرا بـه تصمیـم گیـر. اجـازه مـی دهـد تـا قاطعانـه پیرامـون مسـئله فکـر. کنــد بوســیله برقــراری روابطــی.


سيمان

اين مهم بشر را بر آن داشت تا تحقيقات گوناگوني جهت دسترسي به سيمان ضد آب انجام دهد و نتيجه اين تحقيقات ، كشف سيماني به نام ساروج[3]بود. . حاصل اين فرايند كلينكر [9] است كه آن را پس از سرد شدن با 3 الي 4 درصد وزني سنگ گچ آسياب مي كنند تا پودر سيمان پرتلند بدست آيد. ... دو عامل باعث فساد سيمان مي شود كه عبارتند از:.


ضرورت بازنگری مصرف انرژی و راه های کاهش آن در صنعت سیمان

برای مثال انرژی الکتریکی مصرف شده جهت خرد کردن سنگ در سنگ شکن، سایش مواد خام در آسیا ب ها، عملیات فن ها و بلور ها در پیش گرمکن و خنک کردن کلینکر، سیستم های انتقال مانند نوار نقاله ها و مقدار کمی انرژی الکتریکی برای چرخش کوره دوار را می توان نام برد. بنابر این انرژی الکتریکی تابعی از گردش مواد به کلینکر و سیمان می.


اصل عامل از کولر کلینکر غلتکی جهت سنگ شکن,

گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

21 نوامبر 2017 . دقیق و عالمانه در جهت پیگیری اهداف راهبردی شرکت نسبت به طراحی و تدوین برنامه راهبردی خود قدم برداشته .. سنگ آهن)هماتیت( و سنگ آهک با خلوص باال به آن )به میزان الزم(، وارد آسیاب غلطکی شده و پس از خردایش به سیلوی هموژناسیون منتقل م ... بدیهی است عامل اساسی در شکل گیری چنین تفکری اعتقاد راسخ مدیران و.


اختراعات ارجاعی از اداره ثبت - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اواخر سال 1380 کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران، متخصصان و مشاوران را جهت بررسی موارد ادعایی ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و .. 2104, سامانه هوشمند کاهش مصرف آب کولر, مهدی امینی . 2085, بتن پاره غلطکی درجا با حذف سنگ شکن و قابلیت مراقبت از بتن در برابر سرما و گرما, حمیدرضا اصلانی.


ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ و ﺣﺪوﺩ. )45%(. ﮔﺮﺩ ﺳﻨﮓ. ﺁﻫﮏ ﻣﺮﻏﻮﺏ و ﻗﺪﺭی ﺳﻨﮓ ﮔﭻ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰوﺩﻧﯽ. 2. ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ وﻟﯽ ﺩﺍﺭﺍی. ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ . ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧ ... ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ. ﺑﺮﺍی ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﺍﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮﺩ . ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﻦ. ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و ﮔﺎﻫﯽ ﺍوﻗﺎﺕ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ.


ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ. ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ. ، ﺧﻮاص ﻣﺼﺎﻟﺢ را در ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﻲ. دﺳﺘﻪ ﺑ. ﻨﺪي ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﻦ. ﻧﻮﺷﺘﺎر. ﺳ. ﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺧﻮاص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ،. ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻮاص . ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﻦ،. آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و . ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮاد. ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن. ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي وﻳﮋه. اي را ﻣﻲ. ﻃﻠﺒﺪ . . 2. اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺎ.


نشریه صنا – شماره 20 - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع

منطـق فـازی جهـت تصمیـم گیـری در شـرایط عدم. قطعیـت ارائـه شـده اسـت. در ایـن پژوهـش اسـتفاده. از رویکــرد ســناریو گــرا بــرای حــل مســائل تصمیــم. گیـری چنـد معیـاره در شـرایط عـدم قطعیـت ارائـه. شـده اسـت. رویکـرد سـناریو گـرا بـه تصمیـم گیـر. اجـازه مـی دهـد تـا قاطعانـه پیرامـون مسـئله فکـر. کنــد بوســیله برقــراری روابطــی.


اصل عامل از کولر کلینکر غلتکی جهت سنگ شکن,

سیمان چیست؟! - باشگاه مهندسین مواد ایران - ایران مواد

6 نوامبر 2012 . لذا نقش سیمان در بتن صرفاٌ چسباندن دانه ها به یکدیگر بوده و بخودی خود تاثیری در مقاومت و باربری ندارد، از این جهت بتن خوب بتنی است که وقتی در . در گذشته سنگ شکنهاي فکي (Jaw crushers) جهت خردکردن اوليه ي مواد خام و کلينکر،غلتکهاي خردکنده (Grinding Rolls) براي ريزکردن مواد خام خردشده در مرحله اول و.


ﺳــﺎﺧﺘﻤـــﺎن - سابا

5 ژانويه 2010 . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ، دﻣﺎي. ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﻘﺪار ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﺳﻮﺧﺖ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ،. اﺣﺘﺮاق ﻛﺎﻣﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎش ﺑﻬﺘﺮ و .. ﮔﺎزﻫﺎي داغ ﺧﺮوﺟﻲ از ﮔﺮﻳﺖ ﻛﻮﻟﺮ. 25/251. O3. ﻏﺒﺎر ﺧﺮوﺟﻲ از ﭘﺮي. ﻫﻴﺘﺮ. 6/8. O4. ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي. 81. ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻪ. 610/558. 545/626. I7. ﻫﻮاي ﻧﺸﺘﻲ و ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. 935/67.


Iran Glass Industry - شیشه نشکن-دوجداره-ضدگلوله

2ـ2ـ1ـ انتخاب محل براي احداث كارخانه انتخاب محل مناسب جهت احداث كارخانه توليد سيمان با عوامل چندي در ارتباط است كه عبارتند از : 1ـ كارخانه به معادن مواد اوليه (سنگ آهك و خاك رس) نزديك باشد. .. 2ـ2ـ8 ـ3ـ كولر زنجيري[29] قبلاً اشاره شد كه بخش قابل توجهي از حرارت و انرژي كوره در قسمت انتهايي به دليل خروج كلينكر داغ صورت مي‌پذيرد.


Sheet1

1196, Line flux; line and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement, گدازه سنگ آهک (line flux)؛ سنگ آهک و سایر .. sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives, اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي.


فهرست پایان نامه ها

24, 22, مشابه سازی گریت کولر واحد اول, ولی اله اخلاقی فرد, عباس طائب, محمد پور یحیی, شهریور 1376. 25, 23, مدل سازی و بهینه یابی سیستم تنظیم مواد خطوط 1 و 2 مجتمع, حجت اله پیمان فرهنگ, عباس طائب, منوچهر جمالی, شهریور 1376. 26, 24, طراحی واحد نیمه صنعتی پخت کلینکر, سیدعلی اشرفی زاده, عباس طائب, شهریور 1376.


آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق

اصول و برنامه ریزی عملکردی و استانداردها . ... ۴۰۹ پایان نامه خانه سینما ۱۱۴ ص; ۴۱۰ پایان نامه خصوصیات چینی و سرامیک ۱۸۱ ص; ۴۱۱ پایان نامه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها; ۴۱۲ پایان نامه خنک کن های گریت کولر کلینکر در صنعت سیمان ۱۲۲ ص; ۴۱۳ پایان نامه درمان سریع در مطب ۴۳۴ ص; ۴۱۴ پایان نامه رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی ۷۱ ص.


برق - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

روش ارائه شده جهت بهکارگیری در شبکه توزیع عنوان شد لیکن مبانی و اصول آن کلی بوده و جهت سطوح بالادست تولید و انتقال نیز قابل استفاده است. رتبه بندی فیدرها از روش های مختلفی .. درصورت تحقيق بيشتر بر روي پارامترها شايد بتوان فهميد هر دارو و يا هر عامل بيماري روي کدام پارامترها تاثير مي گذارند. به اين ترتيب مي توانيم.


اصل عامل از کولر کلینکر غلتکی جهت سنگ شکن,

All words - BestDic

calibrated orifice, علوم هوايى : سوراخ يا تنگنايى با قطر داخلى مشخص جهت اندازه گيرى يا کنترل جريانى که از ان عبور ميکند. calibrated, کلمات ... capitalized expense, هزينه اى که علاوه بر به حساب امدن در حساب سود و زيانقانون فقه : در ضمن اصل دارايى نيز منظور مى شود .. cone crusher, سنگ شکن مخروطىمعمارى : سنگ شکن فرفره اى.


اصل عامل از کولر کلینکر غلتکی جهت سنگ شکن,

برق - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

روش ارائه شده جهت بهکارگیری در شبکه توزیع عنوان شد لیکن مبانی و اصول آن کلی بوده و جهت سطوح بالادست تولید و انتقال نیز قابل استفاده است. رتبه بندی فیدرها از روش های مختلفی .. درصورت تحقيق بيشتر بر روي پارامترها شايد بتوان فهميد هر دارو و يا هر عامل بيماري روي کدام پارامترها تاثير مي گذارند. به اين ترتيب مي توانيم.


کارخانه سنگ شکن و قیمت برای فروش - محطم ومجموع النبات

فروش لودر، بولدوزر، سنگ شکن، باسکول و کارخانه . حمیدی , فروش بولدوزر ، لودر ، سنگ شکن ، باسکول و کارخانه آسفالت لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت و مشخصات هر دستگاه مستقیما . . کلینکر کارخانه سنگ شکن برای فروش. سیمان از کارخانه کلینکر -سنگ شکن آسیاب کلینکر کارخانه برای فروش - معدن کارخانه و .کارخانه.


تحقیق و پژوهش فرآیند تولید سیمان - فایل مارکت

بر اساس مشخصات استاندارد انگلیس (BS) و آمریکا (ASTM) قبل از آسیاب مقداری سنگ گچ به کلینکر افزوده می شود ، تا از گیرش سریع آن جلوگیری نماید. مواد اولیه . مواد اولیه (سنگ) استخراج شده بوسیله ماشین آلات جهت خرد شدن به ابعاد کوچکتر به قسمت آسیاب سنگ یا سنگ شکن انتقال داده می شود. در سنگ . ۲-آسیاب غلطکی یا فایفر:.


Pre:سنگ زنی ماشین ماهی
Next:ارتعاشی آسیاب گلوله برای فروش